Różnice pomiędzy pożyczką a kredytem

Opublikowane: 2018-11-19 12:22:27

Często w życiu codziennym zamiennie używamy pojęć kredyt i pożyczka. Jak się jednak okazuje nie są to pojęcia tożsame. Ich wspólną cechą jest zaciągnięcie zobowiązania przez jedną ze stron wobec drugiej.  Umowa kredytu i pożyczki różni się między sobą zasadami sporządzania, podstawą prawną czy podmioty mogące je udzielać.

Kredyt

Podstawą zawarcia umowy kredytu jest ustawa zwana potocznie Prawo bankowe. Zgodnie z art 5 omawianej ustawy udzielanie kredytu jest „czynnością bankową”, a więc zarezerwowaną tylko dla banków.  W świetle tej ustawy w umowie kredytu bank zobowiązuje się oddać w dyspozycję kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy na czas w niej oznaczony, które mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na określony cel. Kredytobiorca ten zobowiązuje się natomiast do korzystania z powierzonych mu środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie kredytu, zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami w oznaczonym terminie (terminach spłaty) oraz uiszczenia prowizji od kwoty kredytu.

Według Prawa bankowego umowa kredytu może być sporządzona tylko i wyłącznie na piśmie. Inne formy zawarcia umowy kredytu (np. ustna umowa) powodują z góry jej nieważność. Umowa ta musi zawierać także określoną sumę pieniędzy (przedmiotem kredytu mogą być tylko środki pieniężne) i podmiotem udzielającym kredytu może być tylko bank.

Kredyt jest także zawsze płatny- zazwyczaj w formie odsetek którą kredytobiorca płaci w formie odsetek uiszczanych wraz z ratami kapitału udzielonego przez bank kredytu. Jak już wcześniej wspomniano kredytobiorca może wykorzystać powierzone mu środki pieniężne tylko na cel określony w umowie kredytu. Bank ma prawo do skontrolowanie na co zostały przeznaczone pieniądze z kredytu. Umowa kredytu podlega także zabezpieczeniu, jej formy mogą być różne począwszy od hipoteki, weksli czy gwarancji bankowych. 

Pożyczka

Umowę pożyczki regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego. Nie ma ściśle określonej formy tej umowy, w przypadku niskich wartości może to być umowa ustna. Przepisy prawa dają także stronom umowy swobodę w przedmiocie pożyczki: mogą to być środki pieniężne lub rzeczy określone co do gatunku, czyli określone cechami odnoszącymi się do większej grupy produktów. Nie może to być jednak przedmiot oznaczony co do tożsamości, czyli taki który posiada cechy właściwe tylko dla niego np. samochód z określoną tablicą rejestracyjną (będzie to mógł być sam samochód bez takiej tablicy). 

Pożyczka może być udzielona zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne (w tym banki). Przedmiot pożyczki może zostać także przeznaczony na dowolny cel, w przeciwieństwie do umowy kredytu, umowa pożyczki nie musi określać celu pożyczki. Pożyczkodawca nie ma także prawa skontrolować na co pożyczkobiorca przeznaczył udzieloną mu przez niego pożyczkę. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna , przepisy prawa pozostawiły tę kwestię do wspólnego ustalenia przez strony. Zazwyczaj zależy to od stosunków łączących pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą.

Podsumowując umowa kredytu i pożyczki to dwa inne pojęcia. Kredyt jest bardziej sformalizowaną przez prawo formą pożyczenia przez bank środków pieniężnych. Natomiast umowa pożyczki pozostawia stronom większą dowolność w kwestii zarówno przedmiotu pożyczki jak i dodatkowych kosztów i opłat z nią związanych. 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268