Polityka prywatności

W serwisie AutomatKredytowy.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego Użytkowników.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym AutomatKredytowy.pl należącym do:

Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@sparkdigitup.pl, będącą również właścicielem Serwisu

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach Serwisu AutomatKredytowy.pl jest: Spark DigitUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-060), Plac Wolnica 13 lok. 10, NIP: 6762496391, REGON: 363042916, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587711, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, adres e-mail: kontakt@sparkdigitup.pl, będącą również właścicielem Serwisu

  1. Serwis AutomatKredytowy.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników i zobowiązują się do ochrony danych osobowych Użytkownika i zastosowania najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

  2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych.

  3. Serwis AutomatKredytowy.pl może zbierać dane osobowe, które Użytkownik podaje dobrowolnie, korzystając z serwisu. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu AutomatKredytowy.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego. Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, mogą być użyte w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz przekazywania informacji handlowej od Partnerów Administratora, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

  4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy.

  5. Dane osobowe Użytkownika Administrator serwisu może przekazać, za zgodą Użytkownika do Dostawcy, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawcy, gdyż Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.

  6. Przekazywanie informacji osobom trzecim może nastąpić również w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

  7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

  8. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis AutomatKredytowy.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie AutomatKredytowy.pl. Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.

  9. Dane przekazywane przez Użytkownika w Serwisie przesyłane są bezpiecznym, szyfrowanym protokołem internetowym SSL.

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 505 203 742