Rodzaje banków i ich usługi

Opublikowane: 2018-11-05 13:50:52

Aby móc opowiedzieć o rodzajach banków i usługach przez nie świadczonych należy dowiedzieć się, co to jest bank. 

Bank jest to osoba prawna wykonujaca na podstawie odpowiednich zezwoleń działalności gospodarczej, polegającej na przyjmowaniu depozytów, udzielania kredytów oraz wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa (w Polsce ustawy "Prawo bankowe") i wymienionych w statusie banku. 

Bank jest instytucją pośrednicząco-umożliwiającą wykorzystanie środków pieniężnych tych klientów, którzy mają nadwyżki kapitałowe, przez tych klientów, którzy mają niedostatek środków kapitałowych. Ze względu na rodzaj świadczonych usług oraz dysponowane środki powierzonych przez klientów (najczęściej w postaci depozytu) banki zaliczone są do tak zwanych insytucji zaufania publicznego. 

Rodzaje banków dzielą się ze względu na zadania. Centralny bank państwa jest to bank państwowy, który równocześnie pełni trzy funkcje emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej. W Polsce to NBP-Narodowy Bank Polski. 

1. Bankowość komercyjna, a w jej ramach :

a) banki kredytowe i depozytowe

b) banki inwestycyjne 

c) banki oszczędnościowe i lokaty

d) banki hipoteczne

e) banki spejalne 

 

2.Według kryterium własności kapitałów 

a) państwowe 

b) komunalne

c) spółdzielcze 

d) prywatne

e) zagraniczne

f) międzynarodowe 

g) o kapitale mieszanym 

3. Ze wzgledu na formę prawną 

a) państwowe

b) spółki akcyjne

c) spółdzielcze

Podstawową usługą proponowaną przez banki jest konto osobiste. Takie konto ma na cele przelew przez pracodawcę wypłaty pracownika na konto, a nie "do ręki". Po określonym czasie, zależnym od instytucji, proponuje się klientowi udzielenie kielntowi pożyczki w koncie osobistym. Limit kredytu jest zależny od wielkości wpływów na konto i jest przyznawany w zasadzie na  rok, ale większość banków po upływie terminu automatycznie go przedłuża.

Kredyty gotówkowe :

Kredyt to pojęcie z zakresu bankowości, a zatem procedura wnioskowania o kredyt realizowane jest w oparciu o prawo bankowe. Umowa kredytu, pod groźbą nieważności, musi zostać sporządzona  na piśmie i zawierać podstawowe informacje odnośnie wysokości kredytu, zasad i terminu spłaty, oprocentowania i przeznaczenia środków.

Kredyt konsumencki pod pojęciem którego rozumie się każdy kredyt zaciągnięty przez osobę cywilną na dowolny cel. Istotę prawa i obowiązki stron zawierających umowę o przyznaniu kredytu konsumenckiego reguluje oddzielna ustawa z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tą ustawą podpisaniu każdej winno towarzyszyć wypełnienie formularza informacyjnego gdzie pokolei wypełnianane są dane instytucji udzielającej kredytu,  kredytobiorcy, kwota kredytu, oprocentowanie, wysokość rat, ostateczny termin spłaty, oraz jego  całkowity koszt. Dodatkowo podaje się informacje o dodatkowych opłatach i prowizji, jak również sposobie zabezpieczenia kredytu. Regulacja prawna kredytu konsumenckiego ma na uwadze dobro klienta poprzez zagwarantowanie mu dostępu do rzetelnych i przedstawionych w jasny sposób informacji dotyczących zaciągniętego zobowiązania finansowego. Możemy odstąpić od umowy kredytu bez żadnych konsekwencji w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Pożyczkę gotówkową w przeciwieństwie do kredytu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Stroną w umowie może być bank, ale również firma i osoba cywilna. Umowa pożyczki może być zawarta w formie dowolnej, nawet ustnej. Co za tym idzie, instytucje udzielające pożyczki dowolnie ustalają wymogi względem potencjalnych pożyczkobiorców. Standardem jest zatem, że klient nie jest zobowiązany do przedstawienia celu na jakie chce przeznaczyć środki, czy udokumentowanie swojej zdolności kredytowej.  Potrzebne środki najczęściej przyznawane są na podstawie dowodu osobistego. Pamiętajmy jednak, że wysokie ryzyko uregulowania kwoty pożyczki wraz z prowizją pożyczkodawcy rekompensuje swoje wysokie oprocentowanie w relatywnie krótkim okresie spłaty. W razie rezygnacji z umowy czy konfliktu stron nie chroni nas prawo bankowe, a zatem będziemy zmuszeni do dowodzenia swoich racji na drodze sądowej.

Kredyt hipoteczny, to kredyt długoterminowy zaciągnięty z przeznaczeniem na finansowanie budownictwa nieszkalnego, nabycie domu, lub mieszkanie z rynku wtórnego. Zabezpieczeniem tego kredytu staje się najczęściej nieruchomość , na zakup której kredyt został zaciągnięty. 

Lokaty terminowe są to umowy zawarte z bankiem zawarte na określony czas. W zamian za korzystanie z powierzonych mu pieniędzy bank zobowiązuje się wypłacić odsetki wraz z kapitałem  na koniec okresu umowy.

Lokaty dynamiczne są to umowy z których klient może się wycofać, przed końcem okresu ich trwania, bez zabezpieczenia utraconych odsetek. Wkłady te są niżej oprocentowane niż lokaty terminowe zawarte na taki sam okres.

Lokaty rentierskie, umowy długoterminowe, polegające na wypłacie przez bank odsetek od wkładu w regularnych odsetkach czasu np, co miesiąć, kwartał.

Karty kredytowe, których wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez wydawcę karty. Operacje wykonywane przez posiadacza kart rozliczani są w ramach przyznanego limitu. Zwykle do wydania karty kredytowej nie jest potrzebne posiadanie rachunku płatniczego u wydawcy karty.  Płacąc kartą kredytową wydajemy pieniądze banku z limitu, który ten bank z limitem, który nam przyznał. Dużą zaletą karty kredytowej jest tzw okres bez odsetkowy wynoszący zazwyczaj 52-56 dni. W tym okresie korzystanie z karty nic nas nie kosztuje. Odsetki przyjdzie nam zapłacić, kiedy nie spłacimy karty w terminie. Pamiętać należy, że wypłaty środków z karty kredytowej wiąże się z wysoką prowizją. 

 

 

Masz pytania, skontaktuj się z nami: +48 507-333-268